3d Animation Logo Icon
{"nl":"

VR TRAINING

Voordelen

  • Reduceer trainingskosten.
  • Train waar en wanneer u wilt.
  • Verhoog de productiecapaciteit.

Insider tip

Bereid uw medewerkers voor op de praktijk door te trainen in VR. 

","en":"

VR TRAINING

Advantages

  • Reduce training costs and time.
  • Train where and when you want.
  • Increase production capacity.
  • Increase motivation.

Insider tip

Prepare your employees for incidents by training them in a VR situation, thus helping them to understand how to solve problems faster.

"}

Related cases

{"nl":"

VR training for operational excellence

","en":"

Train for operational perfection

"}

{"nl":"

Kennis overbrengen

Met VR training tackelt u één van de grootste uitdagingen van organisaties; hoe kennis en educatie (globaal) over te brengen aan het personeel. Kwaliteitscontrole en uniformiteit van trainingsprogramma’s zijn erg belangrijk en tegelijkertijd ook erg lastig te managen.

Trainingsprocessen kunnen succesvoller, leuker en efficiënter verlopen. Zo krijgt u efficiënter en beter getraind personeel.

Ons zuster bedrijf Serious-VR is hierin gespecialiseerd. C4Real biedt ondersteuning hierin door te assisteren met het toepassen van VR technologie.

Gemotiveerd trainen

U kunt een training geven in een benauwd hok waar een aantal mensen braaf maar enigszins verveeld naar een presentatie kijken. Niet heel spannend of motiverend. Het kan efficiënter, effectiever en vooral leuker. Met een VR training wordt het leren van een nieuwe proces of de bediening van een machine een ware belevenis. Daarbij zijn de deelnemers van de training gemotiveerder en wordt op die manier de leertijd verkort.

Optimaal resultaat

Een ander groot voordeel van een VR training is dat het uniform is. Elke training wordt op dezelfde manier gegeven. Dat betekend dat de best practices formule bij elke training perfect kan worden toegepast, zodat er optimaal resultaat kan worden geboekt. 

","en":"

Transferring knowledge

With VR product training you address one of the main challenges of organisations; how to transfer knowledge and education (globally) to the staff. Quality control and uniformity of training programs are very important and at the same time also very difficult to manage.

Training processes can be more successful, nicer and more efficient. So you will get more efficient and better trained staff.

Our subsidiary company Serious-VR is specialised in this. C4Real offers support in this by assisting with the application of VR technology.

Motivational training

You can give a training in a stuffy room where some people obediently but slightly bored are watching a presentation. Not very exciting or motivating. It can be more efficient, more effective and above all more pleasant. With a VR training, learning a new process or the operation of a machine becomes a true experience. Thereby, the participants of the training are more motivated and this way the learning time is reduced.

Optimal result

Another main advantage of a VR product training is that it is uniform. Every training is given in the same way. This means that the best practices formula can perfectly be applied with each training so optimal result is achieved. 

"}

{"nl":"

Reduceer kosten

Een regulier trainingsproces kan veel organisatiestress met zich mee brengen. Er moet bijvoorbeeld een expert worden ingevlogen en het personeel moet allemaal op hetzelfde tijdstip beschikbaar zijn. Een logistieke uitdaging dus. Daarbij is het vaak ook een kostbaar proces omdat de training plaatsvindt aan de productielijn, met een reductie van de productiecapaciteit tot gevolg. Het kan anders. Met VR training kan een personeelslid op elk gewenst moment en op elk gewenst plek de training krijgen. Een groot voordeel van VR training is ook dat deze niet op de werkvloer gevolgd hoe te worden. Zo kan een werknemer een machine leren bedienen, zonder dat een onervaren iemand gelijk aan de machine hoeft te staan. Mocht er dan onverhoopt een fout worden gemaakt hoeft niet gelijk de gehele productielijn stil te staan, aangezien er gewerkt wordt in een virtuele omgeving.

Digitale gebruiksaanwijzing

Een VR training is niet alleen handig voor het opleiden van personeel. Het kan ook zeer goed worden ingezet om uw klanten te leren hoe om te gaan met uw product of dienst. Door middel van een virtuele training biedt u uw klanten de mogelijkheid om alles uit het product te halen die het biedt. Een extra service die niet alleen gewaardeerd wordt, maar geld bespaard.

Virtual Reality of Augmented Reality zijn ook perfect toe te passen als innovatieve product presentatie op bijvoorbeeld beurzen of tijdens sales gesprekken.

","en":"

Reduce costs

A normal training process can involve much organisation stress. For example, an expert must be flown in and the staff must be available at the same time. It can be a logistical challenge. Plus, it is often also a costly process as the training takes place on the production line, which results in a reduction of the production capacity. But, it can be different. With VR training a staff member can receive training at any desired moment and at any desired location. A main advantage of VR training is also that this does not have to be followed at the workplace. So an employee can learn to operate a machine without the need for an inexperienced person to actually be at the machine. If unexpectedly an error is made, the complete production line does not have to be stopped, as the work is performed in a virtual environment.

Digital operating instruction

A VR product training is not just handy for training staff. It can also be used to learn your customers how to handle your product or service. Through a visual training you give your customers the opportunity to get everything from the product that it has to offer. An extra service that is appreciated but that also saves money.

Virtual Reality or Augmented Reality can perfectly be used as innovative product presentation, for example at trade fairs or during sales talks.

Call to action

Would you like to know more about VR product training? Please check www.Serious-VR.com. Or would you like to know more about another service of C4Real? Please do not hesitate to contact us.

"}

{"nl":"


","en":"


"}

We would like to meet you

As an international company, we work for customers around the world.
Our office is located in Enschede, where we would like to inspire you and meet you.

Contact Us
Don’t want to miss anything from C4Real? Stay informed of our latest blogs and cases. Sign up for our newsletter and receive the latest news in your mailbox up to six times a year.
Copyright 2020 | C4Real | All Rights Reserved